Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

Uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

 

Dana 01. studenoga 2015. godine stupio je na snagu novi Zakon o humanitarnoj pomoći(Narodne novine“, broj 102/15), te pripadajući provedbeni propisi objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 120/15  i to:
1.  Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija,
2.  Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći,
3.  Pravilnik  o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći,
4.  Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije,
5.  Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći i
6.  Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad.
Zakonom o humanitarnoj pomoći uređeno je da se humanitarna pomoć može prikupljati i pružati u obliku stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija.
Organiziranje se može provesti putem humanitarnog telefonskog broja, sportskim i kulturnim događanjima, prikupljanjem pomoći na javnim mjestima i drugim aktivnostima kojima se na nedvojben način prikuplja humanitarna pomoć za unaprijed definirane korisnike ili skupine korisnika, uz uvjete propisane Zakonom o humanitarnoj pomoći i posebnim propisima.
1. Rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o humanitarnoj pomoći, donosi Ured državne uprave  na zahtjev:
- neprofitne pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj na temelju javne ovlasti propisane posebnim zakonom
- neprofitne pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj kojima je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost pod uvjetom da je u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka provela najmanje pet humanitarnih akcija, odnosno manje ako su akcije trajale ukupno najmanje 180 dana ili da joj je rješenjem odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 128/10) ili
- zaklade, odnosno fundacije čija je zakladna svrha sukladna članku 2. stavku 1. Zakona o humanitarnoj pomoći.
Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1. koji  sadrži i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti, a  popunjava se u jednom primjerku. Sastavni  dio zahtjeva je i program rada koji se odnosi na naredne tri godine od dana podnošenja zahtjeva i dostavlja se na Obrascu broj 2., a popunjava se u dva primjerka, od kojih jedan zadržava pravna osoba, a drugi se dostavlja ovom Uredu.
Sukladno članku 6. Zakona o upravnim pristojbama  („Narodne novine“, broj 8/96 - 94/14) na zahtjev se ne plaća upravna pristojba. 

Po izvršnosti rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći stalni prikupljatelj humanitarne pomoći stječe pravo korištenja logotipa kao zaštićenog znaka koji služi za prepoznavanje stalnog prikupljača humanitarne pomoći. Izgled logotipa propisan  je Pravilnikom o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći, a može se preuzeti u različitim formatima na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih
Neprofitne pravne osobe kojima je izdano rješenje kojim se odobrava  stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći obvezne su dostaviti izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada s dokazima o provedbi aktivnosti na Obrascu broj 3., koji se popunjava u dva primjerka, od kojih jedan zadržava pravna osoba, a drugi se dostavlja ovom Uredu, u roku od 30 dana od proteka razdoblja na koje se odnosi predani program.
Neprofitne pravne osobe kojima je izdano rješenje o pravu na stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći obvezne su voditi evidenciju o ukupno prikupljenoj humanitarnoj pomoći na Obrascu  broj 4. koji se popunjava u dva primjerka od kojih jedan zadržava podnositelj izvješća a drugi se dostavlja ovom Uredu.

2. Rješenje kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije  ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o humanitarnoj pomoći, donosi Ured državne uprave na zahtjev:
-  stalnog  prikupljatelja humanitarne pomoći
- neprofitne pravne osobe koje nemaju rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe.

Zakonom o humanitarnoj pomoći nije ograničen broj humanitarnih akcija koje se mogu organizirati u jednoj  godini ali je određeno da humanitarna akcija ne može trajati duže od devedeset (90) dana.
Zahtjev se podnosi najmanje petnaest dana prije planiranog početka humanitarne akcije, iznimno i u kraćem roku kada to zahtijevaju izvanredne okolnosti zbog ugroženosti života i zdravlja ljudi na Obrascu broj 5.  koji sadrži i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti. Sastavni dio zahtjeva je i Plan provođenja humanitarne akcije koji se dostavlja  na Obrascu broj 6., popunjava se u dva primjerka, od kojih jedan zadržava pravna osoba, a drugi se dostavlja ovom Uredu, te Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći, koji se dostavlja na Obrascu broj 7., popunjava se u dva primjerka, od kojih jedan zadržava pravna osoba, a drugi se dostavlja ovom Uredu.
Na zahtjev za izdavanje rješenja plaća se upravna pristojba u iznosu od 70 kuna - 20 kuna na zahtjev sukladno Tar.br.1. i 50 kuna za rješenje sukladno Tar.br. 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96 - 94/14).
Sukladno članku 6. Zakona o upravnim pristojbama  („Narodne novine“, broj 8/96 - 94/14) plaćanja upravne pristojbe oslobođeni su stalni prikupljatelji.
Po izvršnosti rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije, organizator humanitarne akcije stječe pravo korištenja logotipa kao zaštićenog znaka koji služi za prepoznavanje humanitarne akcije koja je provedena u skladu s odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći. Prilikom provedbe i oglašavanja humanitarne akcije organizator je  dužan na odgovarajući način javno istaknuti logotip. Izgled logotipa propisan je Pravilnikom o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći, a može se preuzeti u različitim formatima na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih
 
Pravne i fizičke osobe kojima je izdano rješenje o odobrenju provođenja humanitarne akcije dužne su nadležnom uredu dostavljati izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije povezane s provedenom humanitarnom akcijom na Obrascu broj 8., koji se popunjava u dva primjerka od kojih jedan zadržava pravna, odnosno fizička osoba, a drugi se dostavlja ovom Uredu.
Napomena: Neprofitne pravne osobe kojima je rješenjem ovog Ureda odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju ranije važećeg Zakona o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj128/10), dužne su, sukladno članku 64. stavku 1. novog Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15), u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu, uskladiti svoje poslovanje s odredbama novog zakona. Navedene pravne osobe trebaju podnijeti novi zahtjev za izdavanje rješenja nadležnom tijelu sukladno odredbama članka 15. Zakona o humanitarnoj pomoći, ukoliko žele zadržati status stalnog prikupljača humanitarne pomoći.
Zahtjevi za izdavanje rješenja za sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno sa prebivalištem na području  Primorsko – goranske županije podnose se Uredu državne uprave u Primorsko goranskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, Rijeka, Riva 10.
Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti klikom na obrazac.

Popunjeni obrasci predaju se poštom ili u pisarnici Ureda.
Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona 354-497 ili 354–453 (e-mail:nina.lopac.terzic@udu-pgz.hr)

Evidencija stalnih prikupljatelja humanitarne pomoći:

1. Stalni prikupljatelji humanitarne pomoći

Evidencija humanitarnih akcija:1. Humanitarne akcije u 2017.
2. Humanitarne akcije u 2018.
 

 

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.