Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola izdaje se za zahvat u prostoru na temelju dokumenta prostornog uređenja te posebnih zakona i propisa donesenih na osnovi tih zakona

Troškovi postupka:
50 kn biljega na podnesak + ostatak prema Zakonu o upravnim pristojbama
Potrebni dokumenti:
1) Izvadak iz katastarskog plana
2) Opis i idejno rješenje namjeravana zahvata u prostoru (izrađeno od ovlaštene osobe)
3) Dokaz pravnog interesa

Predaje zahtjeva: osobno u prizemlju zgrade, Riva 10, šalter 8, ili poštom
Odgovorna služba:
· Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove
· Pododsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Radno vrijeme
: radnim danom od 8:30 - 16:00 na šalteru 8
Vanjske ustanove koje rješavaju zahtjev ili sudjeluju u rješavanju i podaci o njima:
Vanjske ustanove koje sudjeluju u postupku (ovisno o vrsti zahvata):
- DP ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V. C. Emina 2;
- KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. PRJ VODOVOD i PRJ KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14;
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka, Đ. Šporera 3;
- KD ENERGO d.o.o. Rijeka, Dolac 14;
- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb, Jurišićeva 13;
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu spomenika kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Rijeka, Užarska 12;
- Ured državne uprave u PGŽ, Služba za društvene djelatnosti, Rijeka, Riva 10;
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih i poslova zaštite od požara, Rijeka, Žrtava fašizma 3;
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX
- HŽ-Hrvatske željeznice, Razvoj planiranje i investicije, Služba za pregled tehničke dokumentacije, Komisija za pregled tehničke dokumentacije, Zagreb, Mihanovićeva 12
- Županijska uprava za ceste, Primorsko-goranske županije, Rijeka, Nikole Tesle 9/X
- Jedinica lokalne samouprave (ovisno o području na kojem se izdaje lokacijska dozvola)
- Hrvatske autoceste d.o.o., Društvo za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Odjel za projektiranje, Zagreb, Vončinina 3;
- Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Društvo za građenje i gospodarenje autocestama, Sektor za održavanje, Zagreb-Lučko, Jadranska avenija 6;
- Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana i razvoja, Rijeka, Titov trg 3;
- Jadranski naftovod d.d., Služba razvoja i izgradnje, Zagreb, Ul. Grada Vukovara 14;
- Ured državne uprave u PGŽ Služba za gospodarstvo, Rijeka, Riva 10;
- Ministarstvo obrane, Uprava za gospodarenje, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb, Zvonimirova 4;
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Odjel za zaštitu od požara i eksploziva, Zagreb;
- Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb, Ul. Republike Austrije 20;
- Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Zagreb, Prisavlje 14;
- Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb, Ul. Grada Vukovara 78;
- Ministarstvo zdravstva, Odjel sanitarne inspekcije, Zagreb, Ksavera 200a;
Osoba za kontakt:
službenik u Odsjeku za prostorno uređenje ovisno o rasporedu rješavanja zahtjeva
Funkcija:
- Voditelj Pododsjeka
- Upravni savjetnik za prostorno uređenje
- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje
- Viši upravni referent za prostorno uređenje
- Upravni referent za prostorno uređenje
Broj telefona: 354-164
Fax
: 354-181
Broj sobe:
-informacije u sobi 128; tel.br. 354-160
-službenici: od sobe 122 do 131