Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

Obrasci

> <
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO
  ODJEL ZA GOSPODARSTVO
1. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH TEHNIČKIH UVJETA ZA OPREMU I POSLOVNE PROSTORIJE KOJIMA SE OBAVLJA TRGOVINA I POSREDOVANJE U TRGOVINI, TE UVJETIMA ZA PRODAJU ROBE IZVAN PROSTORIJA
2. PRIJAVA ZA UPIS U OBRTNI REGISTAR
3. PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR
4. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR
4a. PRIJAVA ZA UPIS PRIJENOSA OBRTA NA PRAVNOG SLJEDNIKA U OBRTNI REGISTAR
. UPUTA ZA PLAĆANJE PRISTOJBE PO ZAHTJEVIMA ZA UPIS I PROMJENE U OBRTNOM REGISTRU
5. PODACI O STRUČNOJ OSOBI ZA OBAVLJANJE VEZANIH DJELATNOSTI
6. PODACI O POSLOVOĐI IZDVOJENOG POGONA
7. PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU I IZDAVANJE ODOBRENJA ZA
-OBAVLJANJE SPOREDNOG ZANIMANJA
-OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI
8. IZVADAK IZ OBRTNOG REGISTRA
9. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ZNAKA PRISTUPAČNOSTI ZA OZNAČAVANJE VOZILA KOJIMA SE PREVOZE OSOBE S INVALIDITETOM
10a. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCIJE ZA UNUTARNJI PRIJEVOZ TERETA
10b. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCIJE ZA UNUTARNJI PRIJEVOZ PUTNIKA I POSEBNI OBLICI PRIJEVOZA PUTNIKA
10c. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCIJE ZA UNUTARNJI AUTOTAKSI PRIJEVOZ
11. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O DOPUNI ODNOSNO ZAMJENI VOZILA TERETNOG/PRIKLJUČNOG / AUTOBUSA NOVIM, U SVRHU OBAVLJANJE UNUTARNJEG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA TERETA / PUTNIKA
12a. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRIJAVE PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE
12b. ZAHTJEV ZA UPIS PODATAKA - NOVO VOZILO ILI BRISANJE VOZILA U NACIONALNI REGISTAR CESTOVNIH PRIJEVOZNIKA - AUTOTAKSI
13. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O LICENCIJI ZA OBAVLJANJE AGENCIJSKE DJELATNOSTI U CESTOVNOM PROMETU
14. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O LICENCIJI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRUŽANJA KOLODVORSKIH USLUGA U PRIJEVOZU PUTNIKA
15. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O LICENCIJI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRUŽANJA KOLODVORSKIH USLUGA U TERETNOM PRIJEVOZU
16. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PROSTORNIH UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE
17. ZAHTJEV ZA UPIS U EVIDENCIJU O PRAVNIM OSOBAMA I RADNICIMA KOJI OBAVLJAJU OBRT
18. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EU POTVRDE
  ODJEL ZA TURIZAM
UGOSTITELJSTVO
1. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA ZA UGOSTITELJSKI OBJEKT
2. ZAHTJEV ZA RAZVRSTAVANJE I KATEGORIZACIJU SMJEŠTAJNIH OBJEKATA
3. ZAHTJEV ZA ODJAVU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U OBJEKTU
4. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA ZA PROSTOR ZA USLUŽIVANJE NA OTVORENOM
5. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE NASTAVKA OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI
UGOSTITELJSKE USLUGE GRAĐANA
1. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU
2. ZAHTJEV ZA IZMJENU ODOBRENJA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU
3. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU
PRILOG I. - UVJETI ZA VRSTE: VINOTOČJE/KUŠAONICA, IZLETIŠTE
PRILOG II. - UVJETI ZA KATEGORIZACIJU SOBE U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU
PRILOG III. - UVJETI ZA KATEGORIZACIJU APARTMANA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU
PRILOG IIIa. - UVJETI ZA KATEGORIZACIJU RURALNE KUĆE ZA ODMOR U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU
4. ZAHTJEV ZA ODJAVU ODOBRENJA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU
5. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU – NASLJEĐIVANJE RJEŠENJA IZNAJMLJIVAČA
  AGENCIJE
1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU PROPISNIH UVJETA ZA PRUŽANJE USLUGA TURISTIČKE AGENCIJE
2. ZAHTJEV ZA PRESTANAK PRUŽANJA USLUGA PUTNIČKE AGENCIJE
TURISTIČKI VODIČI
1. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA PRUŽANJE USLUGA TURISTIČKOG VODIČA
2. ZAHTJEV ZA ODJAVU ODOBRENJA ZA PRUŽANJE USLUGA TURISTIČKOG VODIČA
NAUTIČKI TURIZAM
1. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA LUKE NAUTIČKOG TURIZMA
2. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O KATEGORIZACIJI PLOVNOG OBJEKTA
3. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA ZA PRUŽANJE USLUGA U NAUTIČKOM TURIZMU (charter)
4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA ZA PRUŽANJE USLUGA U NAUTIČKOM TURIZMU (dnevni charter)


SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

  ODJEL ZA OBRAZOVANJE, RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB  
  HUMANITATNA POMOĆ
1. Obrazac 1 - Zahtjev za izdavanje rjesenja za stalno prikupljanje i pruzanje humanitarne pomoci  
2. Obrazac 2 - Trogodišnnji program rada    
3. Obrazac 3 - Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada 
4. Obrazac 4 - Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći  
5. Obrazac 5 - Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije  
6. Obrazac 6 - Plan provođenja humanitarne akcije  
7. Obrazac 7 - Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći  
8. Obrazac 8 - Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji 
  RAD ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB  
1. Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu 
2. Zahtjev za izdavanje potvrde o obiteljskom stanju.doc 
3. Zahtjev za izdavanje potvrde o sastavu kućanstva 
4. Zahtjev za potvrđivanje izjave o uzdržavanju 
5. Zahtjev za izdavanje objave za povlašteni prijevoz invalidnioj osobi 
6. Zahtjev za registraciju ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima 
7. Zahtjev za evidenciju kolektivnog ugovora 
8. Zahtjev za upis u registar udruga (sindikati, udruge poslodavaca) - obrazac br 4 
9. Popis utemeljitelja udruge (sindikati, udruge poslodavaca) - obrazac br 5 
10. Prijava promjene podataka udruge (sindikati, udruge poslodavaca) - obrazac br 6 
11. Prijava prestanka djelovanja udruge (sindikati, udruge poslodavaca) - obrazac br 7 
12. Zahtjev za izdavanje izvatka iz registra udruga(sindikati, udruge poslodavaca) 
  OBRAZOVANJE  
1. Zahtjev za prijevremeni upis u I. razred osnovne škole 
2. Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u I razred osnovne škole 
3. Zahtjev za privremeno oslobađanje od već započetog školovanja  
4. Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta o početku rada (promijenjenim uvjetima rada) dječjeg vrtića  
5. Zahtjev za utvrdivanje min tehničkih uvjeta - ustanove obrazovanja odraslih  
  SPORT  
1. Zahtjev za upis pravne osobe u registar sportskih djelatnosti  
2. Zahtjev za upis fizičke osobe u registar sportskih djelatnosti.doc  
3. Zahtjev za brisanjem fizičke osobe iz registra sportskih djelatnosti  
4. Zahtjev za izdavanjem izvatka o upisu u registar sportskih djelatnosti  
5. Prijava za upis promjena u registar sportskih djelatnosti  
 
  ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE
1. Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike

2. Zahtjev za ukop uz vojne počasti za umrlog HRVI HB iz Domovinskog rata
3. Zahtjev za povrat troškova ukopa HB,HRVI iz Domovinskog rata
4. Zahtjev za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
5. Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma priznatog HRVI-a iz Domovinskog rata
6. Zahtjev za priznavanje prava na posebni doplatak
7. Zahtjev za priznavanje prava na naknadu troškova prijevoza
8. Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja i prava na obiteljsku invalidninu
9. Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu nakon završetka ili prekida redovitog školovanja
10. Zahtjev za priznavanje statusa mirnodopskog vojnog invalida
11. Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba za hrvatske branitelje iz Domov. rata i članove njihovih obitelji
12. Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pripomoć u kući
13. Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu HB iz Domov. rata koja nisu utvrđena kao standard iz obvez. zdravs. osig.
14. Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Dom. rata i članove njihovih obitelji
  POVRATNICI
1. Zahtjev za priznavanje statusa povratnika
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
  ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE  
1. ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE  
2. POPIS OSNIVAČA I OSOBA OVLAŠTENIH ZA ZATUPANJE UDRUGE  
3. ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE  
4. ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ  
5. ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR STRANIH UDRUGA REPUBLICI HRVATSKOJ  
6. ZAHTJEV ZA IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA  
  ODJEL ZA OSOBNA STANJA GRAĐANA  
1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISPRAVE IZ KNJIGE DRŽAVLJANA  
2. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISPRAVE IZ MATICE UMRLIH  
3. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISPRAVE IZ MATICE ROĐENIH  
4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISPRAVE IZ MATICE VJENČANIH  
REGISTAR BIRAČA  
OBRASCI ZAHTJEVA ZA PRIVREMENI UPIS, AKTIVNU REGISTRACIJU I PRETHODNU REGISTRACIJU  
1. ZAHTJEV ZA PRIVREMENI UPIS U REGISTAR BIRAČA IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA  
2. ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRIVREMENOG UPISA U REGISTAR BIRAČA IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA  
3. ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRIVREMENOG UPISA U REGISTAR BIRAČA IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA  
4. ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU BIRAČA KOJI NEMA PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ  
5. ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE BIRAČA KOJI NEMA PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ  
6. ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE BIRAČA KOJI NEMA PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ  
7. ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU BIRAČA S PREBIVALIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ  
8. ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE BIRAČA S PREBIVALIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ  
9. ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE BIRAČA S PREBIVALIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ  
10. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA  
UVID U PODATKE UPISANE U REGISTAR BIRAČA  
1.ZAHTJEV ZA DOSTAVU PODATAKA IZ REGISTRA BIRAČA SUKLADNO čl. 25 st. 2. ZAKONA O REGISTRU BIRAČA  
2. IZJAVA O POVJERLJIVOSTI NAD OSOBNIM PODACIMA IZ čl. 25 st. 2. ZAKONA O REGISTRU BIRAČA  
3. ZAHTJEV ZA UVID U REGISTAR BIRAČA PO čl. 26. st. 1. ZAKONA O REGISTRU BIRAČA  
4. IZJAVA O POVJERLJIVOSTI NAD OSOBNIM PODACIMA IZ čl. 26. st. 1. ZAKONA O REGISTRU BIRAČA  
GLASOVANJE DRŽAVLJANA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EU  
1. ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR BIRAČA DRŽAVLJANA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE KOJI OSTVARUJU BIRAČKO PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT  
2. IZJAVA - EU PARLAMENT  
3. ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR BIRAČA DRŽAVLJANA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE KOJI OSTVARUJU BIRAČKO PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U IZBORIMA ZA PREDSTAVNIČKA TIEJLA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
4. IZJAVA - LOKALNI IZBORI  

 

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.