Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Sjedište Službe: Rijeka, Riva 10
T
el: 354-453
Fax: 354-131
E-mail: drust-djel@udu-pgz.hr

Radno vrijeme u Rijeci: od 8,00 do 16,00
Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka u Rijeci:
Od ponedjeljka do petka u vremenu od 08,30 do 14,00 sati.

Voditeljica službe : Jasna Turak, dipl. iur.
Tel.: 051/354-454
Fax: 354-131
e-mail: j.turak@udu-pgz.hr

Služba ima unutarnje ustrojstvene jedinice:

  Odjel za hrvatske branitelje
Voditeljica Odjela: Ankica Milostić Radić
Tel.: 051/354-294
e-mail: ankica.milostic.radic@udu-pgz.hr
  Odjel za obrazovanje, rad, zdravstvo i socijalnu skrb
Voditelj Odjela: Ognjen Šimić
Tel.: 051/354-484
Fax: 354-131
e-mail: ognjen.simic@udu-pgz.hr

1. Odjel za hrvatske branitelje obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
- rješavanje statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, člana obitelji
smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, mirnodopskih vojnih invalida kao i stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji i zatočenika u neprijateljskom logoru,
- zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata,
- ostvarivanje prava sudionika Drugog svjetskog rata, vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine te članova njihovih obitelji,
- prikupljanje nalaza i mišljenja prvostupanjskog liječničkog povjerenstva o postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak odnosno dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedsko pomagalo, pripomoć u kući, nesposobnost za privređivanje, činjenici je li smrt ili samoubojstvo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u uzročno-posljedičnoj vezi s izravnim sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
- ostvarivanje prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (100% - I. skupine) na dodjelu automobila i njegovatelja,
- ostvarivanje prava hrvatskih branitelja na opskrbninu,
- ostvarivanje prava osoba određenih posebnim zakonom na besplatne udžbenike,
- izdavanje potvrda o statusu hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, statusu civilnog invalida rata i mirnodopskog vojnog invalida,
- obračun i isplatu novčanih sredstava po korisnicima temeljem prava ostvarenih sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
- evidenciju izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava,
- izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o broju korisnika i pojedinačnih prava te evidenciju svih korisnika.

2. Odjel za obrazovanje, rad, zdravstvo i socijalnu skrb obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- utvrđivanje primjerenog programa školovanja i pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis i odgodu upisa djece u osnovnu školu,
- donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, odluke o broju razrednih odjela u osnovnim školama, izdavanje mišljenja na prijedlog plana upisa učenika u srednje škole te davanje ocjene usklađenosti planiranih upisa s kriterijima koje je utvrdilo nadležno tijelo,
- određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu nastavlja školovanje, te poduzimanje propisanih mjera u svezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci,
- nadzor nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova i učeničkih domova,
- vođenje evidencije o učiteljima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima u osnovnim i srednjim školama za čijim je radom prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena te evidencije o potrebama školskih ustanova za radnicima na puno (određeno i neodređeno vrijeme) ili nepuno radno vrijeme,
- raspuštanje školskih i domskih odbora te imenovanje povjerenstva za upravljanje školskih ustanova u slučajevima kada školski ili domski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga ili se ne može konstituirati,
- utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvodi program obrazovanja odraslih,
- utvrđivanje uvjeta za početak i prestanak rada predškolskih ustanova, početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama te igraonicama u knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama i udrugama,
- upis u Registar sportskih djelatnosti te izdavanje izvadaka iz istog, vođenje i izdavanje izvadaka iz Registra fizičkih odnosno pravnih osoba iz sustava sporta,
- obavljanje upravnog nadzora nad ustanovama u kulturi te nad radom udruga tehničke kulture,
- utvrđivanje uvjeta za osnivanje kazališta i knjižnica,
- nadzor nad zakonitošću rada muzeja, galerija i zbirki te vođenje propisanih evidencija i očevidnika,
- registraciju,  upis promjena i prestanak djelovanja udruga definiranih zakonom kojim se uređuje rad, vođenje registra udruga i zbirke isprava te izdavanje potvrda i izvadaka iz istih,
- poslove evidencije kolektivnih ugovora, te ugovora pomoraca i ribara,
- izdavanje radnih knjižica i vođenje registra i abecednog imenika radnih knjižica,
- izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu te potvrda za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama i pratiteljima invalidnih osoba,
- utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
-  prijavu i odjavu zdravstvenog osiguranja te reviziju korisnika prava na zdravstvenu zaštitu iz sredstava Državnog proračuna,
- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te davanje prethodne suglasnosti za povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći ili organiziranje humanitarne akcije,
- prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća te vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
- obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom pravnih i fizičkih osoba koje se bave prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći.

            Služba za društvene djelatnosti obavlja i druge poslove iz upravnog područja društvenih djelatnosti koji su posebnim zakonom stavljeni u nadležnost Ureda.  

 

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.