Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

Sjedište Službe: Rijeka, Riva 10
Tel: 354-102
Fax: 354-209
E-mail: gospodarstvo@udu-pgz.hr

Radno vrijeme u Rijeci: od 8,00 do 16,00
Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka u Rijeci:
Od ponedjeljka do petka u vremenu od 08,30 do 14,00 sati.

Voditeljica službe: Gordana Benić, dipl. oec.
Tel.: 051/354-102
Fax.: 051/354-209
e-mail: gordana.benic@udu-pgz.hr

Služba ima unutarnje ustrojstvene jedinice:

  Odjel za gospodarstvo
Voditeljica odjela : Tatjana Frančula
Tel.: 051/354-225
e-mail: tatjana.francula@udu-pgz.hr
  E-mail za obrtni registar
e-mail: udu.rijeka@udu-pgz.hr
  Odjel za turizam
Voditeljica odjela: Venera Krišković-Fafanđel dipl. oec.
Tel.: 051/354-259
Fax.: 051/354-209
e-mail: venera.kriskovic-fafandel@udu-pgz.hr

1. Odjel za gospodarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena u obrtni registar, izdavanje
- obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih,
- izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja,
- utvrđivanje uvjeta za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima,
-  utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine,
- izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu odnosno javnom komisionaru, te nadzor nad radom javnih komisionara,
- utvrđivanje uvjeta za brisanje zadruga iz sudskog registra,
- donošenje rješenja o udovoljavanju uvjetima kojima moraju udovoljavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja, 
- izdavanje licencija za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prometa, auto taxi prijevoza, kolodvorskih usluga, agencijske djelatnosti u cestovnom prometu te potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe,
- izdavanje znakova pristupačnosti za vozila osoba s invaliditetom,
- utvrđivanje minimalnih uvjeta za parkirališni prostor za vozila u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu te vođenje registra prijevoznika u unutarnjem javnom cestovnom prijevozu,
- izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevne dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti kod izmjena prometnog elaborata,
- izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama,
- provođenje upravnog nadzora nad provedbom zakona kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke,
- sudjelovanje u radu povjerenstva za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru,
- utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta,
- prikupljanje dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova,
- obavljanje operativnih poslova u svezi s pribavljanjem dokumentacije za raspisivanje natječaja i donošenje odluka o dodjeli dugogodišnjeg zakupa ribnjaka i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
- uvođenje zakupnika u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na osnovi sklopljenog ugovora o dugogodišnjem zakupu poljoprivrednog zemljišta i dugogodišnjeg zakupa za ribnjake,
- evidenciju ugovora o prodaji i dugogodišnjem zakupu ribnjaka i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
- registraciju proizvođača božićnih drvaca,
- izdavanje odobrenja za krčenje, odnosno čistu sječu šume,
- prikupljanje i dostavu podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području županije,
- izdavanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, određivanje eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, davanje koncesija za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala te ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala,
- izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja te provjeru rudarskih projekata za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala,
- obračun i kontrolu plaćanja novčane naknade za zauzetu površinu eksploatacijskih polja i istražnih prostora za proizvodnju građevnog materijala,
- vođenje registra istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline) te registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina.            

2. Odjel za turizam obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena iz djelatnosti ugostiteljstva i turizma u obrtni registar,
- utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim i turističkim objektima, te razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata i turističkih agencija, objekata u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu,
- izdavanje odobrenja i iskaznica za rad turističkih vodiča,
- utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju plovnih objekata i luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju,
- izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga u ostalim oblicima turističke ponude,
- utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata kampova za vrste koje se ne kategoriziraju,
- vođenje propisanih upisnika iz djelatnosti ugostiteljstva i turizma (upisnik turističkih agencija i turističkih vodiča, plovnih objekata, objekata koji se ne kategoriziraju, objekata koji se kategoriziraju i objekata zatvorenog tipa).

            Služba za gospodarstvo obavlja i druge poslove iz upravnog područja gospodarstva koji su posebnim zakonom stavljenih u nadležnost Ureda.

 Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.