Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Sjedište Službe: Rijeka, Splitska 2
Tel:
051/354-152
Fax:
051/354-424
E-mail:
imov-prav@udu-pgz.hr

Radno vrijeme u Rijeci: od 8,00 do 16,00
Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka u Rijeci:
Od ponedjeljka do petka u vremenu od 08,30 do 14,00 sati.

Voditeljica službe: Koraljka Matejčić
e-mail: koraljka.matejcic@udu-pgz.hr
Tel.: 051/354-408
Fax.: 051/354-424

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE obavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove iz imovinsko-pravnog upravnog područja koji se odnose na:

- utvrđivanje prava na naturalni povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
- sklapanje nagodbe u postupku povrata odnosno određivanja naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
- izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade za oduzetu imovinu, te očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu,
- utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je isti pravomoćno odbijen ili odbačen,
- utvrđivanje prava vlasništva na turističkom ili ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
- donošenje i zemljišno-knjižnu provedbu posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
- priznavanje stanarskog prava na stanovima u bivšem društvenom vlasništvu,
- nalaganje iseljenja  bespravnim korisnicima stanova u bivšem društvenom vlasništvu i provođenje izvršenja istoga,
- potpuno izvlaštenje nekretnina,
- nepotpuno izvlaštenje nekretnina ustanovljavanjem prava služnosti na zemljištu ili zgradi,
- nepotpuno izvlaštenje nekretnina ustanovljavanjem prava zakupa na zemljištu,
- izvlaštenje nekretnina u započetim postupcima izvlaštenja u kojima nije doneseno konačno rješenje o izvlaštenju,
- provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje,
- privremeno uzimanje u posjed susjednog zemljišta ,
- davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radova,
- određivanje naknade za izvlaštene nekretnine sklapanjem nagodbi sa snagom izvršne isprave,  
- određivanje naknade za izvlaštene i deposedirane nekretnine u postupcima za koje nije donijeta pravomoćna odluka,
- poništenje rješenja o izvlaštenju ako korisnik izvlaštenja u određenom roku nije izvlaštene nekretnine priveo namjeni zbog koje je izvlaštenje provedeno,
- odobravanje stupanja u posjed izvlaštenih nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju,
- predaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave,
- određivanje naknade za građevinsko zemljište predano u vlasništvo jedinice lokalne samouprave,
- prijenos imovine talijanskih državljana sa statusom optanta i bez statusa optanta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave odnosno Republike Hrvatske,
- provjeravanje statusa državljanstva fizičkih osoba kod nadležnog tijela.

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja i druge poslove koji se odnose na imovinsko-pravno upravno područje koji su posebnim zakonom stavljeni u nadležnost UredaNa INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.