Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

Sportska inspekcija

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji počeo je dana 01. siječnja 2013. godine s provedbom o sportskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 86/12), temeljem članka 3. stavak 1. Zakonao sportskoj inspekciji,kojim je određeno da  inspekcijski nadzor u prvom stupnju obavljaju sportski inspektori i viši sportski inspektori u uredima državne uprave u županijama, odnosno u Gradskom uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: inspektori), a u drugom stupnju državni sportski inspektori, viši državni sportski inspektori i glavni sportski inspektor ministarstva nadležnog za spor (u daljnjem tekstu: državni inspektori).


Sportska inspekcija provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12) i propisa donesenih na temelju njega te poduzima mjere i radnje za koje je ovlaštena Zakonom< o sportskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 86/12).


U provedbi nadzora nad pravnim i fizičkim osobama u sustavu sporta koje podliježu nadzoru inspekcije, inspektor utvrđuje stanje u vezi s obavljanjem sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu, a osobito: izvršavaju li se u sustavu sporta zadaće utvrđene Zakonom o sportu, poštuju li se propisi o upisu u registar sportskih djelatnosti, registar profesionalnih sportskih klubova, odnosno u drugi odgovarajući registar, ima li pravna osoba u sustavu sporta propisane opće akte i jesu li oni usklađeni sa zakonom i drugim propisom, je li sastav predstavničkog i izvršnog tijela, odnosno tijela upravljanja i nadzora pravne osobe u sportu u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa, postoje li za osobe koje obavljaju poslove u sportu zapreke u smislu odredaba Zakona o sportu, donose li se odluke i drugi pojedinačni akti u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa, primjenjuju li se odredbe Zakona o sportu i na temelju njega donesenih propisa u vezi s posljedicama pravomoćne osude i kaznenog postupka, obavlja li stručne poslove u sportu osoba koja za to ne ispunjava propisane uvjete, obavlja li se sportska djelatnost u skladu s propisanim tehničkim i zdravstvenim uvjetima, obavljaju li pravne osobe u sportu koju drugu djelatnost osim sportske djelatnosti bez propisanog odobrenja, organiziraju li se sportska natjecanja u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa, imaju li osobe koje sudjeluju u sportskim natjecanjima odgovarajuću zdravstvenu sposobnost koju je utvrdio ovlašteni liječnik sukladno sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa i poštuju li se pravila o korištenju nedopuštenih sredstava (doping).


Inspekcijski postupak pokreće se po službenoj dužnosti i inspektor je dužan razmotriti predstavku ili drugu obavijest upućenu sportskoj inspekciji te procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka, te o pokretanju postupka, odnosno o nepostojanju uvjeta za pokretanje postupka inspektor je dužan obavijestiti podnositelja najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke.
Predstavke se mogu slati na e-mail adresu: sportska.inspekcija@udu-pgz.hr


U Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji poslove više sportske inspektorice vrši Jelena Turak, tel.: 354-497, fax: 354-131, e-mail: jelena.turak@udu-pgz.hr

 

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.